ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી icône

15.0 by DJ Apps Studio


Mar 12, 2024

À propos de ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી

Français

Jar લગ્ન કંકોત્રી, Gujarati Lagan Kankotari, Carte d'invitation au mariage en gujarati

Nouvelles fonctionnalités

- સહેલાઇથી કંકોતરી Modifier

- Plus de 50 ans et plus

-                                 

- નવા ટહુકાવો ( વર- કન્યા બંને પક્ષ માટે )

- કંકોતરી માં ફોટો રાખી શકો, જરૂરિયાત ન હોઈ તો ફોટો કાઢી પણ પણ.

-         

- ગુજરાતી બોલીને પણ લખી શકો

- મંડપ મુહર્ત, ભોજન સમારંભ, મામેરું, રસ ગરબા, જાન પ્રસ્થાન, હસ્ત મેળાપ વગેરે તારીખ અને સમય સાથે સાથે લખી શકો

- શુભ લગ્ન સ્થળ અને નિમંત્રકનું નામ મોબાઈલ નંબર સાથે લખી શકો

-            

Gujarati Marriage Kankotari est utilisé pour générer des invitations de mariage indien en gujarati dans votre mobile sans utiliser de papier.

Gujarati Lagan Kankotari est une application de création de cartes d'invitation de mariage gujarati qui est utilisée pour créer une carte d'invitation de mariage en ligne, des cartes de mariage indiennes

conception, carte d'invitation au mariage, carte de mariage hindoue en langue gujarati utilisant le clavier gujarati à l'aide de différents modèles fournis avec ce kankotri

fabricant dans l'application gujarati.

En gujarati Lagan Kankotari - ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી, vous pouvez ajouter divers événements liés au mariage comme la date et l'heure du Mandap Muhrat, la date et l'heure du mariage et le lieu du mariage. Ajoutez également une photo du couple marié (વર - વધુ નામ) et le nom du couple marié en gujarati à l'aide du clavier gujarati.

Ajoutez Gujarati Tahuko - ટહૂકૉ pour rendre la carte d'invitation au mariage gujarati plus belle.

Enregistrez et partagez la carte d'invitations de mariage avec vos proches, vos amis et vos collègues, votre famille via WhatsApp, Facebook, etc.

Comment utiliser :

• Sélectionnez Photo de la galerie ou de l'appareil photo pour définir sur kankotari.

• Sélectionnez le modèle de carte Kankotari/invitation.

• Entrez le nom du couple marié (વર - કન્યા નામ) en utilisant le clavier gujarati et la police gujarati.

• Définir la date et l'heure de Mandap Muhrat, la date et l'heure du mariage et le lieu du mariage.

• Définissez la couleur du texte selon votre choix.

• Remplacez la photo si vous avez besoin de changer.

• Ajouter Gujarati Tahuko selon votre choix.

• Ajoutez un autocollant pour décorer la carte d'invitation au mariage gujarati.

• Enregistrer généré Lagan Kankoari dans votre appareil.

• Partagez la carte d'invitations de mariage avec vos proches, vos amis et vos collègues, votre famille via WhatsApp, Facebook, etc.

Quoi de neuf dans la dernière version 15.0

Last updated on Mar 12, 2024

- Kankotari Edit option added
- Bug Fix
- New Gujarati 50+ Lagan Kankotari template
- New Gujarati Keyboard, English to Gujarati Typing, Gujarati Speech to Text option
- Latest Tahuka
- Improve UI
- Easy to use

Chargement de la traduction...

Informations Application supplémentaires

Dernière version

Demande ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી mise à jour 15.0

Telechargé par

Ardi Khodisin Bomeker

Nécessite Android

Android 6.0+

Available on

Télécharger ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી sur Google Play

Voir plus

ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી Captures d'écran

Charegement du commentaire...
Langues
Langues
Recherche en cours...
Abonnez-vous à APKPure
Soyez le premier à avoir accès à la sortie précoce, aux nouvelles et aux guides des meilleurs jeux et applications Android.
Non merci
S'inscrire
Abonné avec succès!
Vous êtes maintenant souscrit à APKPure.
Abonnez-vous à APKPure
Soyez le premier à avoir accès à la sortie précoce, aux nouvelles et aux guides des meilleurs jeux et applications Android.
Non merci
S'inscrire
Succès!
Vous êtes maintenant souscrit à notre newsletter.